Sörby Skola

Introduktion

Skolan ligger i Sörby, några kilometer söder om Ängelsberg. Den härrör från mitten av 1800-talet, men har inte använts som skola på många år. På 1970-talet var den i sådant skick att kommunen ville riva den, men det slutade med att lokalbefolkningen fick köpa den för en symbolisk summa. Dessutom fick man 100 tusen kronor för att rusta den.

Sedan dess har den använts som föreningslokal och tidvis har delar av den varit uthyrda.

Grovt, kan man beskriva skolan som en trerumslägenhet och en skolsal. Dessa är tydligt åtskilda (se planritning här nedan) och kan användas oberoende av varandra. Lägenhetsdelen är sedan hösten 2010 uthyrd till fyra konstnärer från Västerås. Skolsalen utnyttjas en kväll i veckan, men är ledig resterande tid

Vi söker därför hyresgäster för skolsalen. Den kan lämpa sig för kursverksamhet, tillfälliga utställningar och liknande verksamheter.


Organsation

Fyra föreningar i socknen har tillsammans bildat en organisation som äger och förvaltar skolan:

  • Föreningsalliansen Sörby Skola, ordförande Lars Ramnell, 076-795 61 07
  • Engelsbergsbygdens Intresseförening, ordförande Örjan Ek, 021-33 26 15
  • Västervåla Hembygdsförening, ordförande Hans Philip, 070-540 34 87
  • IOGT-NTO i Ängelsberg, kontaktperson Åke Söderkvist, 0223-331 55
  • Västervåla Gymnastikförening, kontaktperson Marianne Paby 0223-300 65

För mer information, kontakta Lars Ramnell, tel som ovan.

STADGAR

Nya stadgar antogs under årsmötet 2014. Läs mer!


Liten historik över Sörby skola

Skolväsendets historia i VästerVåla börjar i Engelsberg. Först den 19 april 1846 beslöts på en sockenstämma, att en lägenhet i Sörby skulle köpas in för 300 riksdaler. Huset skulle användas till skola. Men byggnaden var bristfällig och redan 1847 tvingades man restaurera skollokaler.

Sörby skola såg sina sista elever 1967. Skolan hade alltså fungerat i 121 år. Läraren Gillis Andersson hade då sedan ett år sin tjänst i Virsboskolan. Under detta sista år bedrevs undervisningen i Sörby av vikarier.

Den nuvarande hyresgästen i skolhuset, Erik Gallon, flyttade in omkring trettondagshelgen 1968.

I fortsättningen användes skollokalerna av bygdens föreningar, främst gymnastikföreningen, som haft sina övningar där sedan föreningen bildades i början av 1930-talet. I tamburen fanns ribbstolar, linor och övrig gymnastikutrustning fortfarande kvar. Då undervisningen upphörde, tömdes lärosalarna på inventarier. Allt fraktades till Fagersta. En del av utrustningen finns på skolmuséet där.

Fram till 1982 hände inget speciellt med skolan, utom att taket började läcka. Den 23/2 1982 föreslog fastighetskontoret och Kommunstyrelsen i Fagersta, att skolan skulle rivas. Berörda föreningar, Gymnastikföreningen, Intresseföreningen och IOGT - NTO skrev till Kommunstyrelsen och påpekade det orimliga i att riva skolan. I stället ville föreningarna i första hand få taket reparerat. Det läckte på flera ställen! Från och med nu började en flitig ord- och skriftväxling med kommunen i bl. a. orts- pressen. Det gjordes utredningar hit och dit. Till sist kom man fram till tre förslag: Alt 1. Rivning till en kostnad av 20 000:- Alt 2. Rep. ut- och invändigt. Kostnad: 850 000:- Alt 3. Skolpaviljong från Risbroskolan: kostnad 312 000:- Det sistnämnda var kommunen villig att genomföra. Sammanlagd kostnad för rivning och uppsättande av paviljongen Kr 332 000:- Förslaget diskuterades i föreningarna och man kom fram till att den föreslagna paviljongen inte motsvarade bygdens krav. Alt 2 var uteslutet från kommunens sida.

Nya diskussioner inom föreningarna vidtog. Alla ville ha skolan kvar i brukligt skick. Undertecknad kontaktades av eldsjälen Birgitta Altan för en kostnadskalkyl på materialet för en ev restaurering. Med förenade krafter skulle arbetet kunna genomföras på frivillig väg. Kalkylen slutade på i runda tal kr 100 000:- . Vi sökte bidrag med denna summa, som beviljades av kommunen.

Arbetet startade på försommaren 1983 med det mest angelägna: att lägga ny plåt på taket. Holger Andersson gjorde en skiss på en planlösning, som bäst motsvarade våra behov. Förslaget godkändes av byggnadsnämnden och arbetet fortsatte med bl a rivning av väggen mellan tamburen och den östra skolsalen. Väggen i trappan mot lägenheten var helt uppruttnad. Holger bar ut den i pulverform, i balja. Undertecknad blev ansvarig för materialanskaffning. Takplåten köptes från Mälarplåt i Kolbäck, golvparketten, (2:a sort.) köptes dierkt från Kährs fabriker i Nybro och VVS-materialet köptes av grossist. Elinstallationen utfördes av en IOGT-medlem, framlidne Torsten Gunnarsson från Västerås, som utförde arbetet endast mot reseersättning. Materialet köptes från sonens elfirma, c:a 8 000:- kronor. En elinstallatör, som lämnat offert på arbetet, begärde l8 000:- Genom dessa förmånliga inköp sparades flera tusen kronor.

Förutom de frivilliga insatserna har en del av inredningen skänkts av privatpersoner. C:a hälften av antalet stolar lyckades Birgitta Altan erhålla från Mariaskolan. De stod i ett förråd och användes inte. De övriga stolarna samt bl.a glas, köptes från det nedlagda Broarna Folkets hus.

Efter c:a två år var arbetet slutfört och den 17 april 1985 var det dags för invigningsfest med bl a dåvarande fastighetschefen Thure Lindström. Han gav en eloge till alla dem, som utfört detta enorma arbete på frivillig väg och åstadkommit en så fin samlingslokal, för bygden. C:a 25 personer har varit engagerade i upprustningen och dessa har lagt ner c:a 3000 frivilliga arbetstimmar. Av dessa har en verklig eldsjäl i sammanhanget, Holger Andersson bidragit med hälften!!!

Senare har en ljudanläggning, med tillhörande hörselslinga, installerats för c:a 14 000:- kronor. Medel till denna har kommit i form av bidrag från föreningarna samt ett anslag från kommunen.

I början av år 1995 ringde dåvarande Kultur och Fritidsförvaltningens chef, Erland Elmstedt, och ville komma för att titta på Sörby skola. Vid efterföljande besök framkom, att kommunen ville avhända sig skolan och hade som alternativ att ev. bygga om skolan för barnomsorgsverksamhet, eftersom "dagiset" i Engelsberg var utdömt och drevs på dispens. Då skulle även lägenheten ingå. Kostnaden för ombyggnaden beräknades till mellan 1,5 -2 milj kronor. Då beslutades i stället, att skolan skulle avyttras. Den 27 juni 1995 tillskriver Björn Wockelberg undertecknad och meddelar, att kommunstyrelsens arbetsutskott givit honom i uppdrag att diskutera med "gårdsrådet" för Sörby skola om skolans framtida förvaltning. Den 4 sept 1995 samlades berörda föreningar tillsammans med Björn Wockelberg för att diskutera skolhusets framtid. "Gårdsrådet" håller fast vid att kommunen även i fortsättningen skall äga skolan och att allt skall vara som tidigare. Björn W. återvände med vårt ställningstagande. Sedan följde ett antal kontakter både muntliga och skriftliga. Den 14 jan 1997 träffades föreningarna för att diskutera ett ev. övertagande av byggnaden. Våra önskemål för ett övertagande blev bl a att isbanan skulle hållas i skick som hittills och att skorstenen skulle repareras. Samtidigt anhölls om ett bidrag på 60-70 000.- kronor för andra nödvändiga reparationer.

Den 6 mars 1997 kallades representanter för föreningarna till Fagersta kommun för att ta del av kommunens förslag. Förutom undertecknad deltog Henning Söderman och Jonas Svärd. Från kommunen deltog Kjell Ohlsson och Björn Wockelberg. Våra önskemål uppfylldes endast till en del: skolan överlåts utan kostnad samt med ett kontantbidrag på kr 30 000:-. Efter en stunds diskussion insåg vi, att det inte fanns mer att hämta och godtog kommunens bud.

Den 2 juni 1997 bildades Föreningsalliansen Sörby skola bestående av Engelsbergsbygdens intresseförening,VästerVåla hembygdsförening, Logen 236 Stjärnan av IOGT-NTO, VästerVåla pensionärsförening samt VästerVåla gymnastikförening. Övertagandet från Fagersta kommun dateras till den 1 juli 1997. Föreningsalliansen Sörby skola har under 1997 blivit medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.

(namnteckning)

Åke SöderqvistHärnedan finns exteriörbilder och planritningar: